Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eco Beheer Nederland

Artikel 1. Definities
1.1 ‘Eco Beheer Nederland’: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Avenue Ceramique 221 6221KX te Maastricht en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Monté Christo KVKnr: 89930800
1.2 ‘Opdrachtgever’: de consument of de rechtspersoon die met Eco Beheer Nederland een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
1.3 ‘Overeenkomst’: iedere opdracht / afspraak / overeenkomst tussen Eco Beheer Nederland en Opdrachtgever tot het verlenen van diensten, goederen, van welke aard dan ook waaronder het leveren van het Product en eventuele Installatie daarvan door Eco Beheer Nederland ten behoeve van Opdrachtgever. 1.4 ‘Partijen’: Eco Beheer Nederland en Opdrachtgever.
1.5 ‘Product’: hieronder valt onder andere maar niet uitsluitend de te leveren en geleverde zonnepanelen in de breedste zin van het woord, omvormers, laadregelaars, accu’s, dataloggers, bevestigingsmateriaal, bekabeling of complete systemen zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
1.6 ‘Installatie’: indien tussen Partijen is overeengekomen de montage en aansluiting van het Product.
1.7 ‘technische schouw’: Na het ontvangen van de offerte door de Opdrachtgever wordt er door Eco Beheer Nederland een technische schouw ingepland. Tijdens de technische schouw voert Eco Beheer Nederland een inspectie uit. Hierbij controleert een technische specialist van Eco Beheer Nederland de laatste details van de levering en de te monteren zonnepanelen voor de Opdrachtgever. Hieronder valt maar niet uitsluitend: dak inspectie, kabeltraject en het bekijken van de plaats van de omvormer. De uitkomst van de technische schouw wordt met de Opdrachtgever besproken en vastgelegd. Na afronding van de technische schouw wordt de installatie ingepland.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere offerte, aanbieding en/of prijsopgave van Eco Beheer Nederland en op iedere Overeenkomst tussen Eco Beheer Nederland en Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden van welke aard dan ook, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden nadrukkelijk door Eco Beheer Nederland van de hand gewezen.
2.3 Eco Beheer Nederland heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging schriftelijk in kennis gesteld, waarna de gewijzigde voorwaarden onverkort deel uitmaken van de Overeenkomst.
2.4 De Opdrachtgever die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.

Artikel 3. Offertes
3.1 Alle offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend.
3.2 Als in de offerte, aanbieding en/of prijsopgave geen aanvaardingstermijn is opgenomen, komt de offerte, aanbieding en/of prijsopgave dertig (30) dagen na de dag datum van rechtswege te vervallen.
3.3 Een Overeenkomst komt pas tot stand, nadat de Opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte of de werkzaamheden / leveringen / Installatie door Eco Beheer Nederland (gedeeltelijk) zijn uitgevoerd/is verricht.
3.4 Eco Beheer Nederland kan niet aan haar offerte, prijsopgave of aanbieding worden gehouden wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, aanbieding of prijsopgave of een onderdeel daarvan of op de website, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
3.5 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
3.6 Een offerte, aanbieding of prijsopgave geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7 Derden kunnen aan de aan Opdrachtgever verstrekte offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaves geen rechten ontlenen.
3.8. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de offerte, aanbieding, prijsopgave of Overeenkomst zijn voor Partijen slechts bindend indien en voor zover deze door Partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De ingangsdatum van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
3.9 Het Product, de (digitale) tekeningen, afbeeldingen, berekeningen en maten, die bij de offerte, aanbieding of prijsopgave is gevoegd, getoond of medegedeeld zijn aan Opdrachtgever, met hierin onder andere opgenomen de dak afmetingen, aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvend en slechts indicatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Wijzigingen door de Opdrachtgever van welke aard dan ook waardoor de werkelijke Installatie enigszins afwijkt van bedoelde offerte, aanbieding of prijsopgave verplicht Eco Beheer Nederland niet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of de betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.10 De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte, aanbieding, prijsopgave en/of Overeenkomst vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de Opdrachtgever deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.
3.11 Eco Beheer Nederland zal in beginsel het Product die met de Opdrachtgever is overeengekomen installeren. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van het Product, is het Eco Beheer Nederland echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige , dan wel nieuwere versies van het Product te leveren. Kleine afwijkingen in de (specificaties van) het geleverde Product ten opzichte van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, leveren in beginsel geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.12 Als de Opdrachtgever de offerte niet accepteert, mag Eco Beheer Nederland de kosten van het opstellen van de offerte, aanbieding en/of prijsopgave in rekening brengen, maar alleen als de Opdrachtgever bij of voor het aanvragen van de offerte, aanbieding en/of prijsopgave aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
4.1 Eco Beheer Nederland zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de Overeenkomst en eventueel bijbehorende bijlagen.
4.2 Het staat Eco Beheer Nederland vrij om namens en voor rekening van de Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Overeenkomst derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Inschakeling van een derde – waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden - vindt slechts plaats na instemming van de Opdrachtgever. Eco Beheer Nederland aanvaardt noch enige verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid voor deze derden. De extra kosten door het inschakelen van derden komt, na instemming van de Opdrachtgever, voor rekening van de Opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen tussen Partijen.
4.3 Opdrachtgever is gehouden steeds al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Indien de Opdrachtgever het onmogelijk maakt voor Eco Beheer Nederland om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren, heeft Eco Beheer Nederland het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en vergoeding van schade te vorderen tot het moment dat een deugdelijke uitvoering voor Eco Beheer Nederland wel mogelijk is.
4.4 Eco Beheer Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van onder andere maar niet sluitend door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en maten en een gebrek aan de (on) roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eco Beheer Nederland kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Eco Beheer Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever iedere voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
4.6 In een offerte, aanbieding, prijsopgave of Overeenkomst opgegeven termijnen (waarbinnen werkzaamheden zullen worden verricht) zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen door Eco Beheer Nederland. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen de Overeenkomst moet zijn uitgevoerd of het Product moet zijn geleverd. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een Opdrachtgever zijnde een consument een vaste levertijd van 30 dagen. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt Eco Beheer Nederland een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal zes maanden.
4.7 Na de Installatie wordt er een check gedaan rondom de woning en het Product. Bij goedkeuring wordt door Partijen een opleveringsdocument ondertekend en wordt het Product als opgeleverd beschouwd. Het risico van het Product gaat vanaf dat moment over naar de Opdrachtgever.
4.8 Aan de genoemde besparingen, zoals opgenomen in de Overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering en prijs daardoor worden beïnvloed. Eco Beheer Nederland zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Eco Beheer Nederland is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele vergoeding in dit geval.
5.3 Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Eco Beheer Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze vaste prijs tot gevolg heeft.
5.4 Prijsverhogingen door Btw-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
5.5 Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen van materialen en/of andere factoren die de prijs van de zonnepanelen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan zoals een prijsstijging van de zonnepanelen, is Eco Beheer Nederland gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 3 maanden te ontbinden. Indien slechts een prijsopgave/offerte is verstuurd aan de Opdrachtgever is Eco Beheer Nederland bovendien altijd gerechtigd tot verhoging van de prijs.
5.6 Meerwerk zal naar billijkheid worden berekend en doorberekend aan de Opdrachtgever. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de Overeenkomst zijn begrepen en die voor een volledige uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn of die nog door de Opdrachtgever worden verlangd.

Artikel 6.Betaling
6.1 Het uitgangspunt van betaling is een gefaseerde betaling, ook als er aanneming van werk in de Overeenkomst is begrepen. Eerdere volledige betaling aan Eco Beheer Nederland is uiteraard geoorloofd. Partijen mogen een andere betalingsconditie afspreken.
6.2 Bij totstandkoming van de Overeenkomst brengt Eco Beheer Nederland 50% van de totaalsom in rekening bij de Opdrachtgever voorafgaand aan de installatie 30% op de dag van installatie en 20% van de totaalsom in rekening bij de Opdrachtgever na de installatie. Tenzij op voorhand een andere betalingsconditie is afgesproken. 
6.3 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien er een andere betalingsconditie word aangegeven.
6.4 Eco Beheer Nederland zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij de Opdrachtgever op zijn verzuim wijst. Eco Beheer Nederland geeft de Opdrachtgever de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet (in rekening brengen buitengerechtelijke incassokosten).
6.5 Na deze nadere termijn mag Eco Beheer Nederland zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
6.6 Eco Beheer Nederland mag aan de Opdrachtgever zijnde een consument wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 4 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 4 genoemde termijn totdat alles is betaald. Bij een Opdrachtgever zijnde een zakelijke de Opdrachtgever mag Eco Beheer Nederland wettelijke handelsrente berekenen na in lid 4 genoemde termijn.
6.7 De Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op Eco Beheer Nederland. Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 7. Opschorting, Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1 Eco Beheer Nederland is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de Overeenkomst Eco Beheer Nederland ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
7.2 Voorts is Eco Beheer Nederland bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht behoudens het bepaalde in artikel 9.
7.3 Eco Beheer Nederland is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
7.4 Indien Eco Beheer Nederland tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Eco Beheer Nederland gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.6 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst bestaan.

Artikel 8. Annulering
8.1 De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen 2 dagen na de Technische Schouw de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
8.2 Indien de Opdrachtgever tot 8 dagen voor de afgesproken installatiedatum annuleert, bedraagt de schadevergoeding 30% van de hoofdsom, behalve als Partijen iets anders hebben afgesproken.
8.3 Het recht om de Overeenkomst te annuleren vervalt op het moment dat Eco Beheer Nederland, op verzoek van of in overleg met de Opdrachtgever, aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van de Installatie van het Product.
8.4 Het in lid 2 genoemde percentage is vaststaand, behalve als Eco Beheer Nederland aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
8.5 Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Eco Beheer Nederland dit schriftelijk aan de Opdrachtgever. Indien Eco Beheer Nederland de mondelinge annulering niet bevestigen, dient de annulering alsnog schriftelijk door de Opdrachtgever te worden verricht.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Als nakoming van de Overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan Eco Beheer Nederland kan worden toegerekend, dan is Eco Beheer Nederland voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen, en die niet aan Eco Beheer Nederland zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: omstandigheid dat door ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan Eco Beheer Nederland afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, hieronder valt ook maar niet uitsluitend wanneer het Product niet kan worden geleverd door de fabrikant of de derde leverancier failliet gaat, maar ook weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen, pandemie, of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
9.3 Eco Beheer Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Eco Beheer Nederland haar verbintenis had moeten nakomen.
9.4 Als nakoming van de Overeenkomst voor een van de Partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, behoudens tegenbewijs, zullen beide Partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de Overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen Partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de Overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
10.1 Eco Beheer Nederland blijft eigenaar van het Product tot de Opdrachtgever de totale hoofdsom (en eventuele bijkomende kosten of andere vorderingen) volledig heeft voldaan. De Opdrachtgever is verplicht het Product zorgvuldig te behandelen. Hij mag het Product niet aan derden afstaan of in onderpand geven, bezwaren, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
10.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden of indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of in de schuldsanering geraakt, is de Opdrachtgever verplicht Eco Beheer Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.3 Voor het geval dat Eco Beheer Nederland haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Eco Beheer Nederland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Eco Beheer Nederland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
10.4 Eco Beheer Nederland behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Eco Beheer Nederland dat vraagt, moet de Opdrachtgever ze direct teruggeven.

Artikel 11. Garantie
11.1 Eco Beheer Nederland biedtzekerheid in de investering van zonnepanelen. Dit houdt in: de aanbetaling is gegarandeerd, toekomstige aanspraken op fabrieksgarantie, kwaliteit en deskundigheid en de geschillencommissie.
11.2 Eco Beheer Nederland geeft garantie op geleverde zonnepanelen en omvormers. De duur van de garantie hangt af van het merk van het Product. De duur van de garantie wordt weergegeven in de offerte. Als een ingeschakelde derde voor de geleverde zonnepanelen en omvormers een verdergaande garantie geeft, dan geldt deze garantie voor de Opdrachtgever. De garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt dan de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten.
11.3 Als het Product hersteld kan worden, dan behoeft Eco Beheer Nederland het Product niet volledig te vervangen.
11.4 De Opdrachtgever moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
11.5 Eco Beheer Nederland geeft 2 jaar garantie op het montagesysteem. De garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door de Opdrachtgever.
11.6 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van het Product of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
11.7 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd
11.8 Afwijkingen in bijvoorbeeld slijtvastheid kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
11.9 Onverminderd het terzake in de wet bepaalde, leidt reparatie of vervanging van de zonnepanelen, de omvormers en/of de overige onderdelen niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.
11.10 Eco Beheer Nederland geeft rendement garantie en garanderen de opbrengst die wordt aangetoond in de offerte.
11.11 Uitgesloten van garantie zijn: a) Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander van buiten komend onheil; b) Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Eco Beheer Nederland; c) Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; d) Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden; e) Schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.; e) Schade die is ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie op uitdrukkelijk voorschrift van de Opdrachtgever zijn toegepast, terwijl Eco Beheer Nederland het gebruik van deze materialen heeft ontraden; f) Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van het Product.

Artikel 12. Klachten
12.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of door Eco Beheer Nederland veroorzaakte schade aan de eigendommen van Opdrachtgever moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eco Beheer Nederland. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na Installatie oplevering gebeuren.
12.2 Als bij Installatie oplevering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan de eigendommen van Opdrachtgever te constateren en/of te melden, dan moet de Opdrachtgever klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden. Als binnen 14 dagen na Installatie oplevering geen melding door Eco Beheer Nederland is ontvangen, dan wordt aangenomen dat het Product onbeschadigd zijn geleverd en/of het Product is geaccepteerd en/of dat er geen schade door Eco Beheer Nederland is veroorzaakt.
12.3 Bij schade stelt de Opdrachtgever Eco Beheer Nederland in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de Opdrachtgever medewerking aan reparatie door of namens Eco Beheer Nederland.
12.4 Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk schriftelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking - gemeld. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten op dit gebied verliest.
12.5 Mondelinge klachten zullen door Eco Beheer Nederland niet in behandeling worden genomen.
12.6 Klachten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken (14 dagen) na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Eco Beheer Nederland. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.
12.7 Het recht van de Klant op garantie vervalt indien: a) de door Eco Beheer Nederland verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van het Product niet exact is opgevolgd; b) het Product onoordeelkundig is gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; c) de Opdrachtgever of niet door Eco Beheer Nederland ingeschakelde derden zonder toestemming van De Eco Beheer Nederland Eco Beheer Nederland aan het Product werkzaamheden hebben verricht; d) de Opdrachtgever enige uit de onderliggende Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Eco Beheer Nederland niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Eco Beheer Nederland is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Eco Beheer Nederland is toegebracht. Behoudens opzet van Eco Beheer Nederland zelf is aansprakelijkheid van Eco Beheer Nederland voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
13.2 In alle gevallen waarin Eco Beheer Nederland gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het Product waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
13.3 De Opdrachtgever vrijwaart Eco Beheer Nederland tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van het Product.

Artikel 14. Overige bepalingen
14.1 De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen niet worden overgedragen door een van beide Partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke Overeenkomst zal bindend zijn voor de partij waaraan de Opdracht wordt overgedragen.
14.2 Eco Beheer Nederland verzoekt bij de aanvraag de werkzaamheden om persoonsgegevens van de Opdrachtgever. De gegevens gebruikt Eco Beheer Nederland voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
14.3 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eco Beheer Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.4 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Maastricht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
14.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.