Voorwaarden groepsaankoop

Algemene voorwaarden groepsaankoop zonnepanelen

  1. Definities

1.1 Eco Beheer Nederland: Eco Beheer Nederland BV, gevestigd aan de Pieter de hooghstraat 12 6137TV Sittard organisator groepsaankoop zonnepanelen.

1.2 Community-leader: mede-organisator van de groepsaankoop zoals vermeld in de communicatie aangaande de groepsaankoop.

1.3 Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarvan de inschrijving op de Site is bevestigd door Eco Beheer Nederland.

1.4 Leverancier: aanbieder van product of dienst voor de groepsaankoop zonnepanelen.

1.5 Site: website van Eco Beheer Nederland die wordt gebruikt voor de organisatie van de groepsaankoop.

1.6 Schriftelijk: per post, e-mail of via de website van Eco Beheer Nederland waar dit wordt voorzien.

1.7 Dienst: door vrijblijvend in te schrijven heeft Deelnemer de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen waaruit een aanbod kan voortkomen.

1.8 Winnend bod: Het beste bod dat in de veiling is uitgebracht door Leverancier en dat door Eco Beheer Nederland is gevalideerd.

  1. Dienst en voorwaarden deelnemer

2.1 Inschrijven als Deelnemer voor de groepsaankoop zonnepanelen is gratis. Pas nadat Deelnemer het persoonlijk voorstel heeft ontvangen, beslist hij om het voorstel wel of niet te accepteren. Eco Beheer Nederland houdt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te verwijderen.

2.2 Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en woont op een voor Eco Beheer Nederland verifieerbaar adres, of is een rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of vergelijkbare buitenlandse instantie.

2.3 Deelnemer is eigenaar van het dak waarop zonnepanelen geplaatst worden, of heeft uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het dak.

2.4 Het dak waarop de zonnepanelen geplaatst worden is gelegen in het gebied waar de groepsaankoop plaatsvindt.

2.5 Door inschrijving op de Site bevestigt Deelnemer de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring te hebben gelezen en aanvaard.

2.6 Deelnemer kan zich op elk ogenblik uitschrijven.

2.7 Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist is, voor zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden. Indien deze gegevens wijzigen, zal dit telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan Eco Beheer Nederland en, indien Deelnemer het persoonlijk voorstel heeft geaccepteerd, ook aan Leverancier.

2.8 Indien Deelnemer door het verschaffen van onjuiste informatie schade veroorzaakt, kan deze schade verhaald worden. Bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de informatie over het wel of niet zijn van een monumentaal pand, of informatie over het eigenaarschap van het dak.

2.9 Deelnemer kan door Eco Beheer Nederland worden uitgesloten van volgende groepsaankopen indien hij onvoldoende informatie verstrekt om een goede dienstverlening door Eco Beheer Nederland mogelijk te maken. Dit wordt door Eco Beheer Nederland beoordeeld.

  1. Beperking aansprakelijkheid

3.1 Eco Beheer Nederland zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en al dan niet door inschakeling van derden. Een door Eco Beheer Nederland aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, met uitzondering van gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan.

3.2 Eco Beheer Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en Leverancier die mogelijk voortkomt uit de groepsaankoop zonnepanelen. De contractuele relatie tussen Deelnemer en Leverancier wordt gedefinieerd in de voorwaarden van de winnende leverancier. Deelnemer zal die voorwaarden accepteren voordat hij het contract met winnende leverancier aangaat.

3.3 Eco Beheer Nederland kan ten aanzien van de Deelnemer enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van haar opzet, haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers, of die het gevolg is van de niet-nakoming van haar voornaamste verbintenissen. Namelijk Groepsaankopen zonnepanelen te organiseren en - overeenkomstig huidige Algemene Voorwaarden - een Aanbod te bezorgen aan de Deelnemer. Eco Beheer Nederland zal deze schade vergoeden tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3.4 Gezien de aan internet, telefonie en post eigen (technische) kenmerken is het niet mogelijk een onderbreking van de toegang tot Site, een onderbreking in bereikbaarheid van de helpdesk, een defect aan de server van Eco Beheer Nederland of in het algemeen een vertraging in de overdracht van informatie uit te sluiten, en kan Deelnemer daar geen rechten aan ontlenen.

  1. Overmacht

4.1 Indien Eco Beheer Nederland ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of hen niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van) zijn werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan alle externe oorzaken die redelijkerwijs onvoorzien zijn en als gevolg waarvan Eco Beheer Nederland niet in staat is zijn verplichtingen jegens Deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van overmacht, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie- infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

  1. Privacy

5.1. De gegevens van Deelnemer worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Deze staat beschikbaar op de Site.

  1. Slotbepalingen

6.1 Eventuele geschillen tussen Leverancier en Deelnemer kunnen altijd bij Eco Beheer Nederland gemeld worden. Bij geschillen die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR- platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

6.2 Eco Beheer Nederland behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Bij ingrijpende wijzigingen heeft Deelnemer het recht de nieuwe Algemene Voorwaarden niet te accepteren, Deelnemer heeft 30 dagen de tijd om dit schriftelijk aan te geven aan Eco Beheer Nederland. Wanneer Deelnemer de vernieuwde Algemene Voorwaarden afwijst is deelname aan de Groepsaankoop niet (langer) mogelijk.

6.3 Klachten over totstandkoming en/of uitvoering van leveringscontract tussen Deelnemer en Leverancier kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij Eco Beheer Nederland. Eco Beheer Nederland zal de klacht naar beste inzicht oplossen en kan de veroorzaker uitsluiten van deelname aan volgende groepsaankopen.

6.4 Indien één of enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in rechte nietig worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.